THIS SITE REQUIRES THE MACROMEDIA FLASH 6 PLUGIN.
PLEASE, DOWNLOAD IT HERE.

 10.11.2023 г.
Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU
описание21.09.2022 г.
Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0189-C01 за изпълнение на проект с наименование "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.
описание


Информация за сключен договор - Решение № 02/06.02.2013
Информация за сключен договор - Решение № 02/08.04.2013
 
Пакет от документи за участие в търг
   
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
 
 
 
Тръжна документация за избор на изпълнител на процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

"Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шприц;
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мелница;
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитална печатаща машина."

Проект № BG16RFOP002-3.001-0724 "Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Линк към документите
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
Уважаеми Дами и Господа,
Информираме Ви, че на 11.12.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на „КАРИНА-4“ ООД, находяща се на адрес: България, Гр. Пловдив, ул. „Дилянка“ № 2A ще се проведе информационен ден във връзка с популяризиране на проект по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Поканени са да присъстват всички заинтересовани страни.
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
Уважаеми Дами и Господа,
Информираме Ви, че на 15.11.2017 г. /сряда/ от 10:30 часа в сградата на „КАРИНА-4“ ООД, находяща се на адрес: България, Гр. Пловдив, ул. „Дилянка“ № 2A ще се проведе информационен ден във връзка с популяризиране на проект по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001- 0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Поканени са да присъстват всички заинтересовани страни.
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
16.11.2017 г.
Във връзка с проведен информационен ден за популяризиране на проект № BG16RFOP002-3.001-0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД. Линк към прессъобщението.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
11.12.2018 г.
Във връзка с проведен втори информационен ден за популяризиране на проект № BG16RFOP002-3.001-0724 “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД“ и на постигнатите в рамките на реализацията му резултати Линк към прессъобщението.
 
21.08.17: Информация за сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Енергийна ефективност в "КАРИНА - 4" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Линк към описанието на проекта.
 
Въпроси и отговори

© 2003 Carina 4